Samen Werk(t) Duurzaam

Informatie voor werknemers.

De interventie Samen Werk(t) Duurzaam (SWD) sluit aan bij het behandelprogramma dat je als werknemer bij Winnock Zorg volgt. De interventie maakt een snelle en duurzame werkhervatting mogelijk. Je werkgever is, indien je daar als werknemer toestemming voor geeft, vanaf het begin bij de behandeling betrokken. Door de directe communicatie tussen alle betrokkenen wordt de re-integratie een gezamenlijke inspanning, waardoor de kans op een duurzaam positief resultaat aanzienlijk groter is.

Waarom deze interventie?

Het is aangetoond dat werk belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom is het belangrijk om bij verzuim snel actie te ondernemen. Door een spoedige terugkeer in het werk nemen het welbevinden en de gezondheid weer toe en worden langdurige beperkingen in het functioneren voorkomen. Je bent als werknemer belangrijk voor je werkgever. Een succesvolle terugkeer in je werkzaamheden vraagt een gezamenlijke inspanning. Daarom is het belangrijk dat je werkgever (leidinggevende) hierbij betrokken wordt. Zo worden jouw verwachtingen en die van je werkgever met betrekking tot het resultaat van het behandelprogramma vooraf op elkaar afgestemd. Vervolgens worden jij en je werkgever door het team van Winnock (Zorg) begeleid en ondersteund bij de terugkeer in je functie.

Inhoud

Gedurende de gehele zorgbehandeling wordt je begeleid bij de terugkeer in je werk. Zo wordt bij de start aandacht besteed aan het formuleren van jouw specifieke doelen.

Eerste werkbespreking

Bij de start van de behandeling vindt een intake (werkbespreking) met je werkgever (leidinggevende of HR) plaats. Met deze intake worden de visie op het verzuim en de verwachtingen van je werkgever/leidinggevende, alsook de mogelijkheden voor de re-integratie, geïnventariseerd. Jij en je werkgever ontvangen hiervan een korte schriftelijke terugkoppeling. De verwijzer, meestal de bedrijfsarts, ontvangt een afschrift.

Tweede werkbespreking

Aan het eind van de intensieve fase van het behandelprogramma volgt een gezamenlijke bespreking waarin het plan voor de werkhervatting wordt afgestemd en vastgesteld. Je hebt daarvoor, onder begeleiding van een Winnock-professional, een conceptplan gemaakt. De werkgever en jij ontvangen na de bespreking een rapportage waar het definitieve werkplan een onderdeel van is. Wij voorzien deze rapportage van aandachtspunten voor een succesvol verloop van de werkhervatting. Ook hiervan gaat een afschrift naar de verwijzer.

Gedurende de werkhervattings- en nazorgfase. zijn er vaste terugkomsessies voor jou. Daarnaast is begeleiding op individueel niveau voor jou en je werkgever mogelijk.

Derde werkbespreking

Voor de derde terugkomsessie vindt er een afrondende bespreking plaats waarin eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van de werkhervatting worden besproken. Jij en je werkgever ontvangen een rapportage van  deze bespreking waarin ook de eventuele aandachtspunten benoemd worden.

Er wordt ook nazorg geboden waarbij je kunt terugvallen op onze ondersteuning.

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Zie;

Samen Werk(t) Duurzaam voor Werknemers